ហេង គីមហឿន

  Contact for price     Caterer     Phnom Penh     Apr 03, 2017

ហេង គីមហឿន យើងខ្ញុំ មានទទួលសេវាធ្វើម្ហូបការ ដែលធានាជូន «អនាម័យ ឆ្ងាញ់

The Catering House

  Contact for price     Caterer     Phnom Penh     Apr 21, 2018

កាហ្វេម៉ាស៊ីន មានជម្រើសរហូតដល់ទៅ៦មុខ ដូចជា Espresso, Americano, Latte, Cappuccino, Mocha, Condensed milk coffee ទា

Catering Services - Buffet & Set-menu

  Contact for price     Caterer         Nov 15, 2018

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបចល័ត សេងហុកហេង បានងាកចេញពីការប្រកួតប