ហាន់នី

  Contact for price     Card & Souvenir     Phnom Penh     Apr 03, 2017

ហាង លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ហាន់នី យើងខ្ញុំ មានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្រស់

Bunleng Souvenir Shop

  Contact for price     Card & Souvenir     Phnom Penh     Sep 08, 2017

Bunleng Souvenir Shop is founded by Mr. Chhuy Bunleng. The shop sells the great luck product. 12 gold animals represent the 12 ages of human being.