សេវាកម្ម អាពាហ៏ពិពាហ៏ ជប់លៀង ខួបកំណើត និង ពិធីផ្សេងៗ

  Contact for price     Others         Sep 13, 2018

ក្រុមហ៊ុន ថ្ងៃជ័យ នឹងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មបម្រើដល់អតិថិជនជាទីគាប់ចិត្ត

Service Design & Decor

  Contact for price     Decoration     Phnom Penh     Aug 03, 2018

“Realize your wedding dream into reality with Amatak” Goal: To be a prestige Wedding Event Decoration, Planning and Management in Cambodia. Bio: Amatak The Wedding & Event Planner is a

Wedding Promotion

  Contact for price     Furniture     Phnom Penh     Jul 03, 2018

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកឈុតបន្ទប់គេងសំរាប់ងាពាហ៏ពិពាហ៏ ឬ គេហដ្ឋានថ្មីមែ

Romdoul រំដួល

  Contact for price     Others     Phnom Penh     Apr 25, 2018

To be an Outstanding Event Management for both National and International Events in Cambodia Mission - Always serve with pleasure - Ensure better quality in all service/products.- Provide custome

Sokha Wedding Planner

  Contact for price     Others     Phnom Penh     Apr 19, 2018

Making your special moment an unforgettable celebration, Sokha samangkar provide both modernized and traditional wedding costume to make your dream wedding come true We are one of the most truste

U&ME SPA - Massage - Salon

  Contact for price     Embellishment & Salon     Phnom Penh     Mar 23, 2017

Started-up and founded by Oknha SREAT Mom Sophear, owner and director of SOPHIYA Corporation Company, since 2005 when SPA and Massage industry was not quite popular in Cambodia, U&ME SPA was just