សេវាកម្មថតពិធីភ្ជាប់ពាក្យ V STUDIOS $1,000-1,500$

  Contact for price     Photography         Jan 04, 2019

សេវាកម្មថតរូប - រូបថត ថតឥតកំណត់- អាល់ប៊ុមពិសេស (30 x 70) - កាម៉េរាឯកទេស DLSR - រូបថត

សេវាកម្មថតថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ V STUDIOS​​ 2,500$-5,000$

  Contact for price     Photography         Jan 04, 2019

កញ្ចប់សេវាកម្មថត - រូបថតកែសម្រួលរួច 300រូប- អាល់ប៊ុមពិសេស (ទំហំ 30 x 90)- កាមេរ៉ា

សេវាកម្មថតថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ V STUDIOS​​ 2,500$-5,000$

  Contact for price     Photography         Jan 04, 2019

កញ្ចប់សេវាកម្មថត- រូបថតកែសម្រួលរួច 300រូប- អាល់ប៊ុមពិសេស (ទំហំ 30 x 90)- កាមេរ៉ា

សេវាកម្មថតថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ V STUDIOS​​ 2,500$-5,000$

  Contact for price     Photography         Jan 04, 2019

កញ្ចប់សេវាកម្មថត- រូបថតកែសម្រួលរួច 350រូប- អាល់ប៊ុមពិសេស (ទំហំ 30 x 90)- កាមេរ៉ា